Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00€ 0

Namen operacije sopotniki 2.0

Namen Operacije Sopotniki 2.0 je izboljšanje kakovosti življenja starejših na temelju izboljšanja mobilnosti ter dostopa do storitev in vključevanja drugih ranljivih skupin na podeželju. Pri tem je namen operacije uvajanje inovativnih pristopov k izvajanju alternativne mobilnostne rešitve na temelju najsodobnejših IKT platform, mobilnostnih tehnologij in načel trajnostne mobilnosti:

 • nadgrajuje obstoječo storitev izvajanja brezplačnih prevozov za starejše na podeželju na območju občin Hrpelje-Kozina, Divača in Sežana in uvaja drugo/dodatno vozilo z najinovativnejšo mobilnostno tehnologijo ter tako odgovarja na povečano potrebo starejših po mobilnosti,
 • varuje in ohranja okolje na podeželju s pomočjo uresničevanja načel trajnostne mobilnosti (sopotništvo in intermodalnost),
 • postavlja smernice in je iniciator alternativne mobilnosti na podeželju na temelju inovativnih platform informacijske tehnologije – povezane z načeli trajnostne mobilnosti (razvoj nove mobilne aplikacije za uporabnike – starejše, nadgradnja mobilne aplikacije za prostovoljce, integracija modula intermodalnosti v administratorsko orodje za organizacijo prevozov) ter tako zasleduje trende razvoja, ki jih narekujejo v mobilnosti »pametna mesta«;
 • v skrb za starejše na podeželju vključuje ranljive skupine – ženske, mlade, brezposelne, mlajše upokojence preko promocije prostovoljstva. S pomočjo inovativnih izobraževalnih modelov krepi socialno vključevanje in aktivira ranljive skupine ljudi na podeželju.

Operacija Sopotniki 2.0 bo:

 • uvedla dodatno, drugo vozilo, ki ga bo poganjala najsodobnejša mobilnostna tehnologija (hibridni motor najnovejše generacije) in bo s tem odgovorila na zaznano povečano potrebo po mobilnosti s strani starejših;
 • nadgradila administratorsko IT orodje za organizacijo prevozov v Zavodu Sopotniki z modulom za načrtovanje intermodalnih prevozov;
 • usposobila zaposlenega koordinatorja enote za organizacijo prevozov na temelju načel trajnostne mobilnosti sopotništva in intermodalnosti;
 • razvila povsem novo Uporabniško mobilno aplikacijo za starostnike;
 • nadgradila Prostovoljsko mobilno aplikacijo z novimi moduli;
 • promovirala prostovoljstvo kot socialno aktivacijo s posebnim ozirom na socialnem vključevanju ranljivih skupin ljudi;
 • vzpostavila nove in inovativne izobraževalne modele za nadgrajeno storitev Sopotniki.

CILJI

Dolgoročni cilj operacije Sopotniki 2.0 je nadgrajena storitev Sopotniki z alternativnim in trajnostnim reševanjem problematike mobilnosti starejših na podeželju s pomočjo inovativnih IKT rešitev, ki omogočajo zasledovanje načel trajnostne mbilnosti, najnovejših mobilnostnih tehnologij in socialnim vključevanjem lokalnega prebivalstva s posebnim ozirom na ranljivih skupinah ljudi.

Pri izpolnjevanju dologoročnega cilja bo operacija Sopotniki 2.0 zasledovala naslednje kratkoročne cilje:

C1: izvajanje storitve brezplačni prevozi za starejše z dodatnim, drugim vozilom na hibridni pogon;
C2: podpora delovnim procesom z razvojem inovativnih IT platform;
C3: aktivacija lokalnega prebivalstva preko promocije prostovoljstva s posebnim ozirom na ranljivih skupinah ljudi;
C4: razvoj novih izobraževalnih modelov za prenos inovacij in znanj s posebnim ozirom na ranljivih skupinah ljudi.


REZULTATI

 • Pripravljen in izveden Akcijski načrt za nadgradnjo storitve Sopotniki ter sprotno nadgrajena storitev glede na rezultate in odzive deležnikov.
 • Sklenjena najemna pogodba za ustrezno dodatno vozilo na hibridni pogon.
 • Povečano število opravljenih prevozov za 20% glede na leto 2020.
 • Povečano število prevoženih kilometrov za 20% glede na leto 2020.
 • Povečano število uporabnikov storitve Sopotniki glede na leto 2020.
 • Povečan delež raznolikosti namena opravkov za 25% glede na leto 2020.
 • Objava oglasa (6x) za promocijo nadgrajene storitve v občinskih glasilih, na spletnih straneh občin in FB straneh občin.
 • Pripravljen promocijski material za nadgrajeno storitev Sopotniki; 1.000 letakov (tisk), 100 plakatov (tisk), 500 brošur (tisk).
 • Pripravljen promocijski material za iskanje prostovoljcev;1.000 stiskanih letakov, 100 stiskanih plakatov (tisk), 500 brošur (tisk)
 • Objavljeni oglasi (6x) za promocijo iskanja prostovoljcev v občinskih glasilih, na spletnih straneh občin in FB straneh občine.
 • Pripravljena PR strategija in akcijski načrt za komuniciranje nadgrajene storitve ter prostovoljstva s posebnim ozirom na ranljivih skupinah.
 • Pripravljena pisna navodila za delo koordinatorja enote: »Koordinacija prevozov in upoštevanje načela trajnostne mobilnosti; sopotništvo in intermodalnost«.
 • Usposobljen koordinator enote za koordinacijo prevozov na temelju načel trajnostne mobilnosti; sopotništvo in intermodalnost.
 • Povečan delež prevozov z naslova načela trajnostne mobilnosti po načelu sopotništva za 10%.
 • Povečan delež prevozov po načelu trajnostne mobilnosti intermodalnosti za 100%.
 • Pripravljen dizajn za izdelavo potovalnega načrta za intermodalne prevoze.
 • Nadgrajeno administratorsko IT orodje za organizacijo prevozov v Zavodu Sopotniki z modulom za načrtovanje intermodalnih prevozov: izdelava potovalnega načrta s samodejnim pretokom podatkov o voznih redih javnega potniškega prometa.
 • Pripravljen dizajn za prenovo in nadgradnjo Prostovoljske mobilne aplikacije.
 • Nadgradnja Prostovoljske mobilne aplikacije z modulom za samodejno beleženje opravljenih ur prostovoljskega dela in modulom za elektronsko oddajo poročila (stanje na števcu, koriščenje kosila ipd.) + objava brezplačne Prostovoljske mobilne aplikacije v trgovini Google Play Store.
 • Pripravljen dizajn za Uporabniško mobilno aplikacijo.
 • Izdelava Uporabniške mobilne aplikacije za starostnike, uporabnike storitve, ki bo omogočala hitro klicanje kooridnatorja enote, pregled nad rezerviranimi prevozi, prikazovanje zgodovine prevozov, prikazovnje opomnikov o bližajočih rezerviranih prevozih in prikazovanje obvestil oz. vabil za udeležbo na lokalnih kulturnih, izobraževalnih in družabnih dogodkih (s pripadajočim prevozom); izdelava mobilne aplikacije za Apple iOS in Google Android platformo + objava brezplačne Uporabniške mobilne aplikacije v trgovini aplikacij Apple AppStore in Google Play Store.
 • Organizirani in izvedeni trije predstavitveni dogodki za promocijo prostovoljstva za ranljive skupine na Zavodu RS za zaposlovanje – Urad za delo Sežana.
 • Organiziran in izveden predstavitveni dogodek za promocijo prostovoljstva za ranljive skupine ljudi na Centru za socialno delo Južna Primorska – enota Sežana.
 • Organiziran in izveden predstavitveni dogodek predstavitvenega dogodka v Mladinskem centru Podlaga za mlade.
 • Pripravljena video vsebina za promocijo prostovoljstva med ranljivimi skupinami ljudi;
 • Objavljena video vsebina preko ustreznih kanalov za doseg ranljivih skupin.
 • Pripravljena PR strategije in akcijski načrt za komuniciranje nadgrajene storitve ter prostovoljstva s posebnim ozirom na ranljivih skupinah.
 • Vzpostavljeni novi izobraževalni modeli za nadgrajeno storitev Sopotniki (uporaba nove mobilne aplikacije za starejše in nadgrajene mobilna aplikacije za prostovoljce).
 • Pripravljeni izobraževalni materiali: »Priročnik za uporabo mobilne aplikacije za uporabnike storitve Sopotniki«; 100x tisk in »Priročnik za uporabo nadgrajene mobilne aplikacije za prostovoljce Sopotnikov«; 100x tisk.
 • Pripravljena video izobraževalna vsebine za starejše; 1x video za interno uporabo.
 • Pripravljena video izobraževalna vsebina za prostovoljce; 1x video za interno uporabo.
 • Nakup ustrezne tehnične opreme za izvedbo izobraževanj: 5 tablic za izobraževanje uporabnikov in prostovoljcev (2x iOS, 3x android platforma), 5 pametnih telefonov (1x iOS, 4x android platforma) za izobraževanje uporabnikov in prostovoljcev, nakup prenosnega računalnika za izvajanje izobraževanj, nakup projektorja, nakup projecirnega platna.

V operacijo Sopotniki 2.0 so vključeni Zavod Sopotniki (vlagatelj), Občina Divača (PP1), Občina Hrpelje-Kozina (PP2), Zavod Dobra pot (PP3), KASPR, Janja Novoselc s.p. (PP4) in izbrani podizvajalci. 

Operacijo Sopotniki 2.0 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Aktivnost se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Sopotniki.Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Zavod Dobra pot in KASPR, Janja Novoselc s.p.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si

Kontakt

KASPR, Janja Novoselc s.p. 
Kraška ulica 2, 6210 Sežana

Social

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING, izdelava spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme, sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kaspr © 2024. Vse pravice pridržane

Za izboljšanje uporabniške izkušnje ta spletna stran uporablja piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike in integracijo socialnih omrežij.